תנאי שימוש

כללי

תגיעו/tagioo (להלן: "האתר" או "החברה") מספקת שירותי אישורי הגעה ממוחשבים (להלן: "השירותים" או "השירות") לאנשים פרטיים ו/או לעסקים (להלן: "מקבל השירות" או "המשתמש").

שימוש באתר ובשירותיו מותנים באישור המשתמש את תנאי שימוש אלו. תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי בין האתר למשתמש. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לכלל המינים.

בעת ההרשמה לאתר, המשתמש מתחייב להזין את פרטיו המלאים והנכונים. אין להזין פרטים גנובים ו/או בדויים ו/או אחרים מלבד פרטיו האישיים של המשתמש.

החברה שומרת על זכותה, בכל עת וללא הודעה מראש, להפסיק את פעילותה ו/או לשנות את תוכנו ו/או המידע הכלול בו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

המחירים נקבעים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וניתנים לשינוי בכל רגע ובזמן נתון וללא הודעה מראש, לפי שיקולה הבלעדי בלבד. המחירים הנקובים כוללים מע"מ כחוק.


תנאי המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלהלן:

כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או ספקי השירות של החברה (להלן: ספקי תקשורת ו/או ספקי סלולר ו/או ספקי תשתית ו/או שרתי אחסון ו/או אחר) ו/או חברות צד שלישי אחרות אשר נותנות שירות למי אילו מהצדדים, בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מנסיבות של כוח עליון, לרבות פעולות של צד שלישי, מעבר לשליטתם של החברה וספקי השירות.

כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או בעליו, למעט טענות הקשורות להפרה מוכחת ומפורשת של התחייבויות החברה כמצוין בתנאי שימוש אלה, למעט עבירה פלילית, ע"פ דין חוקי מדינת ישראל.

כל תוכן אותו הוא מזין לאתר, באם בשימוש אישי ו/או בהפצה על ידי שירותי האתר ו/או כל שימוש אחר, אינו מפר ו/או פוגע בכל פטנט, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, סימן מסחרי, זכות קניינית אחרת של כל צד שלישי, בארץ ובעולם והינו האחראי הבלעדי לתכנים אלה.

שהוא הינו האחראי הבלעדי לתכנים אותם הוא מזין וכי לחברה ו/או לבעלי האתר ו/או לספקי שירותי צד שלישי (להלן: ספקי תקשורת ו/או ספקי סלולר ו/או ספקי תשתית ו/או שרתי אחסון ו/או אחר), לא תהא כל אחריות ו/או קשר לתכנים אלה.

כי זכויות הבעלות ו/או השימוש באישורי ההגעה המוקלטים (להלן: "ההקלטות"), שמורות ושייכות לחברה בלבד ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא. אין להעתיק, לשכפל, להקליט, להפיץ, לשווק, להשתמש, לפרסם, לשנות או למסור לאחרים את ההקלטה, לצורך אישי, פרטי, מסחרי או אחר מעבר לשימושה במערכת האתר.

כל תוכן אשר יוזן באתר לא יכלול את התכנים הבאים, כולם או חלקם:

תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני או כל חומר אחר אשר עלול לפגוע ברגשות הציבור.

תוכן המהווה לשון הרע, או פוגע באדם ובשמו הטוב.

תוכן בעל אופי מאיים ו/או עוין ו/או גס ו/או גזעני ו/או פוגעני, העלול להוות בסיס לתביעה או מהווה הפרה של החוק לפי דיני מדינת ישראל.

תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, לרבות פרטים אישיים ודרכי התקשרות עימם.

כל תוכן שיווקי, פרסומי, או קד"מ.

תוכן בלתי חוקי או כל חומר אחר אשר תומך ו/או מסייע ו/או מספק/מנחה הוראות לביצוע מעשה המהווה עבירה לפי דיני מדינת ישראל.

כל תוכן אשר נאסר לפי הוראות כל דין לפרסמו.

לשפות את החברה ואת בעליה בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או חיוב שתידרש לשלם בגין שימוש בלתי חוקי של המשתמש באתר ו/או בשירותים, זאת לרבות תביעות מצד שלישי הכולל שכר טרחת עו"ד.

להודיע לחברה על כל אובדן סיסמא ו/או גניבת זהות ו/או כניסה לא חוקית אשר נעשה באתר ו/או בשירותים מצד המשתמש.

לבדוק את תקינות שם האולם, כתובת האולם והקישור שישלח בהודעה לרשומות בעת ולאחר ההרשמה לאתר.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הלוגו וכל הסימנים של החברה ו/או מותג tagioo וכן זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה, שמורות ושייכות לחברה בלבד, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע ו/או בנכסי החברה ו/או המותג.

ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, במישרין ו/או עקיפין, בשירותים שיסופקו באמצעות האתר, וכי הינו האחראי הבלעדי והמלא לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או בשירותים אלה.

כי הוא או מי מטעמו, לא יאפשר במישרין ו/או בעקיפין, ביצוע כל העתקה, הפצה, שידור, שכפול, שיווק, שינוי, פרסום או אחר של מידע המאוחסן באתר, אלא באישור בכתב מטעם החברה.


תנאי החברה

האתר מספק שירות אישורי הגעה לאירועים. אישורי הגעת האורחים מבוצעת על ידי מערכת המשלבת מסרונים ו/או אימיילים, ו/או שיחות טלפוניות מוקלטות.

האתר מאפשר התנסות חינמית במערכת ללא עלות כספית. ניתן לרכוש חבילות שירות שונות בהן ישתמש מקבל השירות, בשירות הוצאת מסרונים ו/או דוא"ל ו/או שיחות קוליות מוקלטות.

תנאים עבור רכישת ואספקת השירות:

הזנת פרטים מלאים ותקניים של מקבל השירות.

קיום מלאי זמין של הודעות ו/או שיחות באתר.

חברת האשראי אישרה את הרכישה.

אישור מקבל השירות את תנאי שירות אלה.

היה וההודעות ו/או השיחות אינן קיימות במלאי האתר, תבוטל העסקה בין הצדדים, תוך מתן הודעה בדוא"ל עד שבעה ימי עסקים, והחברה תבטל כל חיוב כספי באם שולם.

החברה אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית לשרתי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או נזק, ישיר או עקיף, מכל מין וסוג, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, במידע המתפרסם בו ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע ו/או חדירה למחשבים, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של החברה והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. עם זאת מובהר כי החברה אינה אחראית לכל אובדן של מידע, מכל סוג שהוא. במטרה למנוע אובדן מידע, מומלץ למשתמש לגבות באופן תדיר את התכנים אותם הוא מזין לאתר.

החברה שומרת על הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו. החברה תוכל ליצור קשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה ו/או על ידי ספקים אותם החברה משווקת. המשתמש מאשר לחברה לשלוח לו הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או טלפון ו/או על ידי כל דרך אחרת אשר את נתוניה המשתמש הזין לאתר.

החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

חלק משירותי החברה קשור במוזמני ו/או אורחי האירוע, אותם הזין המשתמש. מובהר בזאת כי החברה רשאית ליצור קשר עם קהל המוזמנים/אורחים ו/או לעשות שימוש במידע זה לצורך אספקת השירותים אותם המשתמש רכש ו/או לצורך קידום מוצרים נוספים של החברה, כל זאת בכפוף לחוקי מדינת ישראל.


תהליך העבודה

רכישת השירות לשליחת אישורי הגעה ו/או שיחות קוליות, יבוצע לכל המאוחר עד 13 (שלושה עשר) ימי עסקים לפני מועד האירוע.

לאחר הזנת פרטי המשתמש והרשמה לאתר, על המשתמש לבחור את תאריכי פעילות העבודה של החברה, לפי האפשרויות המוצעות.

תהליך העבודה יבוצע כלהלן:

1. הודעת אישור הגעה ראשונה - תישלח לכלל הרשומות.

2. הודעת אישור הגעה שניה - תישלח רק לרשומות שאינן הגיבו עד לשלב זה.

3. שיחות טלפון אוטומטיות - יבוצעו רק לרשומות שאינן הגיבו עד לשלב זה.

4. הודעת תזכורת עם קישור לניווט לאולם - תישלח לכל הרשומות שאישרו הגעה.

5. הודעת תודה - תישלח לכל הרשומות שאישרו הגעה.

סעיף 3 מותנה בבחירת החבילה המתאימה.

רשימת המוזמנים ננעלת 1 (אחד) יום לפני מועד שליחת ההודעה הראשונה בפועל, שנקבעה על ידי מקבל השירות, בשעה 00:00 (שתיים עשרה). לא ניתן יהיה להחסיר רשומות ו/או לשנות את מספרי הטלפון שהוזנו לאחר שעה זו.

ניתן להוסיף רשומות גם לאחר נעילת רשימת המוזמנים. אישורי ההגעה לרשומות שנוספו, יבוצעו בהתאם לטווחי העבודה שנקבעו על ידי מקבל השירות.

הודעת אישור הגעה מוגבלת ל- 268 (מאתיים שישים ושמונה) תווים.

בבחירת חבילת ה audiovite (שיחות טלפון אוטומטיות) יבוצעו 2 (שתי) שיחות טלפון ביום, בבוקר ואחה"צ, בהתאם לטווחי העבודה שנקבעו על ידי מקבל השירות. סיום העבודה תתבצע לכל המאוחר עד יומיים לפני האירוע, בהתאם לטווחי הפעילות שנבחרו על ידי מקבל השירות.

אישורי הגעה שיתקבלו על ידי המוזמנים לאחר סיום העבודה, יעודכנו במערכת באופן אוטומטי עד ליום האירוע.


הסרת אחריות

החברה אינה אחראית בשום מקרה שהוא בגין אי דיוק בכמות המגיעים בפועל לאירוע, בחוסר או בעודף.

ידוע למשתמש כי ייתכנו שינויים ו/או הבדלים בהודעות ו/או בשיחות אשר הוזנו באתר, לבין ההודעות ו/או השיחות שיוצגו בפועל אצל הרשומות שהוזנו.

שירותי אישורי ההגעה של החברה מחייבים תשתית טלפונית ו/או סלולרית זמינה, ו/או מכשירים שתומכים במתן שירות זה. המשתמש מאשר בזאת שידוע לו שללא התשתית המתאימה מצד האורחים, השירותים יסופקו על ידי החברה באופן חלקי או לא יסופקו כלל, ויחשבו כאילו השירותים סופקו במלואם והתמורה תשולם במלואה בגין שירותים אלה. אין החברה אחראית על כל ציוד קצה המצוי אצל האורחים.

החברה איננה אחראית לאי קבלת הודעת אישור ההגעה ו/או שיחה הטלפון הנגרמת כתוצאה מחסימת המספר מצד המוזמן, או מכל צד שלישי אחר אשר החברה מספקת לו את שירותיה. הודעה או שיחה חסומה אשר תשלח לרשומה תחשב כנשלחה.

בשום נסיבות לא תחול על בעלי ה"אתר" ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיי, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבעלי האתר או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

תשלום עבור השירות נעשה על ידי מערכת סליקת אשראי באתר בלבד. פרטי התשלום שהוזנו באתר ישמרו אצל ספקית הסליקה בלבד, והמשתמש יחויב רק לאחר סיום השירות, בהתאם לכמות הרשומות ולחבילה שנבחרה. החברה איננה שומרת את פרטי התשלום בשרתיה ואיננה אחראית לכל איבוד מידע ו/או גניבה.

לא יתבצע החזר כספי בגין רשומות אשר לא התקבל עבורם אישור הגעה.

לא יתבצע החזר כספי במידה ונתקבל אישור הגעה שאינו באמצעות מערכת האתר.

על המשתמש לוודא את תקינות שם האולם, כתובת האולם, תאריך ושעת ההזמנה והקישור שישלח בוויז לרשומות. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראיים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק שיגרם במקרה של טעות ו/או חוסר דיוק במידע הנ"ל.

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ו/או מחלוקת בכל הנוגע לתקנון זה ו/או לרכישת השירותים ו/או החבילות באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בהתאם לדין הישראלי ולחוקי מדינת ישראל.

המשתמש מסכים בזאת שכל עילת תביעה הנובעת או קשורה עם השירותים ו/או האתר ו/או החברה תתבע תוך 6 (ששה) חודשים מיום רישום המשתמש לאתר, אחרת עילת תביעה זו תיחשב כאילו התיישנה ולא יהיה ניתן עוד לתבוע בגינה.

מוסכם כי אחריות החברה לנזקים כלשהם תוגבל לסך התמורה ששולמה בגין השירות עליו נדרש הפיצוי.


ביטול עסקה והחזרים

רשימת המוזמנים ננעלת 1 (אחד) יום לפני מועד שליחת ההודעה הראשונה בפועל, שנקבעה על ידי מקבל השירות, בשעה 00:00 (שתיים עשרה). לא ניתן יהיה להחסיר רשומות ו/או לשנות את מספרי הטלפון שהוזנו לאחר שעה זו.

מדיניות הביטולים הן כלהלן:

ניתן לבטל עסקה עד לשעת נעילת רשימת המוזמנים, ללא כל עלות וללא דמי ביטול מצד מקבל השירות.

לאחר נעילת רשימת המוזמנים, מובהר בזאת שלא יתבצע כל החזר כספי ו/או זיכוי בגין חבילה ו/או שירות בו הלקוח בחר, ומקבל השירות יחויב במלוא התשלום עבור החבילה ו/או השירות אשר בחר לפי כמות הרשומות הקיימות בפועל.

במידה ומקבל השירות מעוניין לבטל את העסקה, יש להיכנס ללשונית "פרטי החשבון" וללחוץ על "ביטול השירות".

החברה מתחייבת להחזיר, באם שולמו, את כל התשלומים אשר התקבלו על ידי הלקוח עד 31 (שלושים ואחד) ימי עסקים, מיום קבלת בקשת הביטול, ובכפוף לתנאי השימוש.

כל הזכויות שמורות לתגיעו © 2020